KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

od 10.03.2019

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Metalowej 5 to Administrator Twoich danych osobowych.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem możesz się skontaktować pocztą tradycyjną na adres siedziby, poprzez adres e-mail: kariera@pwr.agro.pl, telefonicznie pod numerem 61 886-29-29

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt z IOD w sprawach przetwarzania danych osobowych i przysługujących Tobie z tego tytułu praw jest możliwy poprzez e-mail: daneosobowe@pwr.agro.pl, telefon: 61 88 62 989 lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych..

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Jeśli rekrutacja dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

dane osobowe w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne, w tym dane kontaktowe i wizerunek na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeśli rekrutacja dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej / umowa o współpracy B2B, umowa zlecenia, o dzieło, staż absolwencki, praktyki studenckie etc./

Administrator będzie przetwarzać te dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażonej przez wyraźne działanie, którym jest dostarczenie zgłoszenia aplikacyjnego wraz z tymi danymi.

Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe, także w kolejnych rekrutacjach, jeżeli wyrazisz na to odrębną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Twoja pisemna zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Wszystkie wyrażone przez Ciebie zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania przed ich wycofaniem.

Twoje dane nie są profilowane i nie podlegają automatycznym decyzjom

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe kandydatów są ujawniane podmiotom je przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, które świadczą takie usługi jak np.: usługi teleinformatyczne, hosting, dostarczanie i/lub utrzymywanie systemów informatycznych, mogą być też ujawnione firmom świadczącym usługi rekrutacyjno-doradcze.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane zgromadzone w konkretnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do jego zakończenia. W przypadku wyrażonej przez Ciebie zgody na ich wykorzystywane w przyszłych rekrutacjach będą wykorzystywane przez 12 miesięcy licząc od miesiąca ich dostarczenia.

TWOJE PRAWA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Tobie następujące prawa:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  4. prawo do usunięcia danych osobowych.

  5. prawo do przeniesienia danych osobowych

Chcąc skorzystać z tych praw, poinformuj Administratora, którego prawa i w jakim zakresie chcesz dochodzić. Więcej informacji na ten temat uzyskasz w Dziale Kadr. Celem działań Administratora jest zapewnienie ochrony Twoim danym. Jeśli masz jakieś uwagi, pytania w tym zakresie, prosimy zgłoś je do nas. Jeśli zidentyfikujesz niezgodne z prawem przetwarzanie Twoich danych osobowych możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

WYMÓG PODANIA DANYCH

Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, by uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, ale może być konieczne do przeprowadzenia tego procesu